Documentació per fer la matrícula (nous alumnes)

Informació important per fer la matrícula

És important arribar puntual per fer la matrícula. En cas contrari, l'interessat haurà d'esperar al final de procés de matrícula del mateix  dia, perdent prioritat per triar grups. Una altra persona pot realitzar la matrícula en nom de l'interessat, sempre i quan porti tota la  documentació necessària.

La documentació necessària per formalitzar la matrícula és la següent:

- DNI / passaport/ o targeta de residència (original i còpia)

- Papereta o certificat que acrediti tenir aprovat el curs inferior en  una EOI (per matricular-se a un curs superior a primer) o alguns dels  certificats utilitzats per l'exempció de la prova de nivell (original i còpia). Consultar taules d'exempcions.

- Carnet de família nombrosa actualitzat, en cas de ser-ho o altres documents d'exempció de pagament de taxes (original i còpia)

- Acreditació de l'idioma cursat en l'educació secundària (ESO, Batxillerat), si escau.

- En el cas d’haver estudiat el mateix idioma en una altra EOI, portar un historial acadèmic.

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions