PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-2017

El procés de preinscripció de nous alumnes de les escoles oficials d'idiomes es regeix pel Decret 75/2007, de 27 de març, publicat en el DOGC núm. 4852 de 29.3.2007 i per la Resolució que es publica cada any.

Les persones que sol·licitin estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma, si no han estat alumnes oficials del centre de l'idioma que desitgen estudiar, en el curs immediatament anterior, han de fer una preinscripció.

La preinscripció es podrà fer de forma presencial o telemàticament, de finals d’agost a  primers de setembre (confirmar amb al centre o a la web les dates exactes a partir del mes de juny)

Per poder accedir a cursos superiors a primer, cal tenir aprovat el curs immediatament inferior (en una EOI del territori espanyol), haver-hi accedit per prova de nivell o tenir algun títol de la taula d'exempcions que consta en el web de la preinscripció (vàlids només de l'any en curs o dos anys anteriors).

En el cas d'anglès, es realitzarà un sorteig per poder fer la prova de nivell. Les persones que no entrin en el sorteig, quedaran fora del procés de preinscripció.

Una persona pot fer la sol·licitud de preinscripció per a dos idiomes com a màxim.

Una mateixa persona pot fer la preinscripció presencial per a ell mateix i per a una altra persona (sempre que porti el seu DNI, o fotocòpia), és a dir que en total es poden fer a la vegada 4 preinscripcions presencials.

No s'acceptarà cap sol·licitud de preinscripció presencial en el cas de no presentar la documentació següent: DNI / passaport, original o fotocòpia, de la persona que sol·licita la plaça.

 

ABANS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ, LLEGIU ACURADAMENT LES INSTRUCCIONS QUE TROBAREU SI FEU CLIC AQUÍ.

REQUISITS

Els requisits d'accés (curs 2016-2017) són

Tenir 16 anys complits el dia 31 de desembre de 2016.

Tenir 14 anys complits el dia 31 de desembre de 2016 (només per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l'educació secundària obligatòria).

 

TAXES

Matrícula i serveis per a alumnes Oficials 

275.00 €

FN1/FM1 i FM2    137.50 

FN2              0 

Matrícula i serveis per a alumnes Oficials  repetidors

357.50 €

FN1/FM1 i FM2    178.75 

FN2              0 

Matrícula i serveis per a alumnes Oficials  repetidors per 2a vegada

495.00 €

FN1/FM1 i FM2    247.50 

FN2              0 

Material  (Tots els alumnes)

   30.00 €

 

 

Matrícula i drets d’examen dels Certificats de Nivell Intermedi per a alumnes lliures

72.45 

FN1/ FM1 i FM2        
36.22 

FN2               0 

Matrícula i drets d’examen dels Certificats de Nivell Avançat per a alumnes lliures

89.25 

FN1/ FM1 i FM2                          44.62 

FN2               0 €

 

Taxa per l’expedició de títols de Certificat Nivell Avançat i C1

72.05 €

FN1        36.05 

FN2               0 

 

 

CALENDARI ORIENTATIU PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE NOUS ALUMNES 2016-2017

DIA

PRINCIPALS ACTUACIONS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2016-2017

1, 2, 3, 4 i 5 de setembre

Preinscripció telemática (des de les 09.00h del dia 1 de setembre fins a les 14.00h del 5 de setembre)

2 de setembre

Preinscripció presencial (de 10.00 a 14.00h)

6 de setembre

Sorteig per fer la prova de nivell per optar a un curs superior a primer d’Anglès  
Es podran consultar els resultats a partir de les 18.00h al web del centre juntament amb el dia i hora de la prova.

7 de setembre

15.30h: Prova d'ordre d'ANGLÈS de C1 i lliurament dels certificats de B2

8 de setembre

Tarda: Prova de nivell d’ANGLÈS. Consultar al web del centre les llistes amb el dia i l’hora de la prova.

9 de setembre

Matí: Prova de nivell d’ANGLÈS. Consultar al web del centre les llistes amb l’hora de la prova.

12 de setembre

Tarda: Prova de nivell d’ANGLÈS. Consultar al web del centre les llistes amb el dia i l’hora de la prova.

 

13 de setembre

17.30h: Prova de nivell d'ALEMANY i FRANCÈS (tothom que s'hagi preinscrit a la prova d'alemany i de francès, la pot fer)

Matrícula online C1

 

14 de setembre

Matrícula online C1

Els alumnes que han fet la prova de nivell (de 1r a 5è) han d'escollir horari a l'aplicatiu

15 de setembre

Matrícula online C1

Els alumnes que han fet la prova de nivell (de 1r a 5è) han d'escollir horari a l'aplicatiu

16 de setembre

18.00h: Resultats de les proves de nivell d’alemany, anglès i francès i publicació dels resultats del sorteig d’adjudicació de places al web.

17, 18, 19, 20 i 21 de setembre

Matrícula online

19 de setembre

De 10.00 a 11.00h: lliurament de la documentació de certificats per l'excempció del text de nivell.

De 16.00 a 20.00h:  lliurament de la documentació de certificats per l'excempció del text de nivell.

23 de setembre

A les 13.00h: matrícula reserva d'anglès franja matí en el cas que hi hagi places vacants.

A les 15.30h: matrícula reserva d’anglès franja tarda en el cas que hi hagi places vacants.

A les 17.00h: matrícula reserva d'alemany en el cas que hi hagi places vacants.

A les 18.00h: matrícula reserva de francès en el cas que hi hagi places vacants.

26 de setembre

Les persones a continuació de les llistes de reserva es poden presentar al centre per matricular-se en el cas que hi hagi places vacants:

16.00h: anglès

17.30h: alemany

18.30h: francès

28 de setembre

INICI DE LES CLASSES (TORN DE DILLUNS I DIMECRES)

 

PROVES DE NIVELL

La prova determina el curs en què els sol·licitants es poden preinscriure.
La realització d'aquesta prova no dóna dret a l'obtenció de cap certificat.
Si una persona sol·licita fer la prova de nivell i no es presenta el dia i hora assignat, quedarà anul·lada la seva preinscripció.

En el cas de l'anglès, es pot assignar hora tant el matí com la tarda per fer la prova de nivell.

En el cas d'anglès, es realitzarà un sorteig per poder fer la prova de nivell. Les persones que no entrin en el sorteig, quedaran fora del procés de preinscripció.

 

Dates proves de nivell: 

Anglès C1: 7 de setembre a les 15.30h

Anglès (altres nivells): 8 (tarda), 9 (matí) i 12 (tarda) de setembre de 2016 (consultar el dia 6 de setembre al web del centre les llistes amb el dia i l’hora de la prova).

Alemany i francès: 13 de setembre de 2016 a les 17.30h (tothom que s’hagi preinscrit a la prova d’alemany i de francès, la pot fer).

 

Fer la prova de nivell no garanteix l'obtenció d'una plaça.

 

RESULTATS SORTEIG I CALENDARI DE MATRÍCULA

Els resultats del sorteig de places es publicarà el dia 16 de setembre de 2016 a les 18h al web del centre. Les persones que hagin obtingut plaça hauran de fer la matrícula telemàticament els dies 17, 18, 19, 20 i 21 de setembre de 2016.

El 19 de setembre, les persones excemptes de fer la prova de nivell hauran de portar al centre la documentació acreditativa (original i còpia). També s'haurà de portar  el carnet de família nombrosa actualitzat, en cas de ser-ho o altres documents d'exempció de pagament de taxes (original i còpia).

 

Llistes de reserva (llista d’espera):

Si esteu en llista de reserva, us heu de presentar els dies i hores següents:

Llista de reserva anglès franja de matí: divendres 23 de setembre de 2016  a les 13.00h

Llista de reserva anglès franja de tarda: divendres 23 de setembre de 2016 a les 15.30h

Llista de reserva alemany:divendres 23 de setembre de 2016 a les 17.00h

Llista de reserva francès:  divendres 23 de setembre de 2016 a les 18.00h

 

Places vacants:

Si després de la  matrícula dels alumnes que es troben en llista de reserva  queda alguna plaça, s’oferiran prioritzant les matrícules en funció del número de sorteig de preinscripció i seguint el calendari següent:

Anglès: dilluns 26 de setembre de 2016 a les 16.00h

Alemany: dilluns 26 de setembre de 2016 a les 17.30h

Francès:  dilluns 26 de setembre de 2016 a les 18.30h

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions