Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics destinats a l’aprenentatge de llengües per a persones adultes. Imparteixen ensenyaments regulats per la LOE (Llei Orgànica d’Educació del 20 d’abril del 2006).
 La finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen és el desenvolupament de la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general així com d'actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.
 Per assolir aquesta finalitat a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

  1. Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
 
  2. Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  3. Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.


              

L'Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma va iniciar les seves activitats l’any 1999. Depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i és part de la xarxa de les EOI de tot l’Estat espanyol.

 

 foto façana escola

 

 

Oferta educativa a l’EOI de Santa Coloma

. Ensenyaments reglats de règim especial d'alemany, anglès i francès

. Cursos intensius d'estiu (durant el mes de juliol, amb durada de 80 hores).

. Cursos monogràfics d’alemany, anglès i  francès.

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions