Devolució de taxes i preus públics

Devolució de taxes i preus públics 2019-20

L’EOI no pot reintegrar l’import de la matrícula sota cap concepte. Per sol·licitar la devolució de taxes s’haurà d’emplenar instància i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de taxes, i el justificant de l’ingrés de la taxa. La instància serà facilitada a l’alumnat per l’EOI i serà també aquesta qui la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat/da la resolució adoptada.

Només es pot sol·licitar devolució de taxes en els següents supòsits i dins dels terminis establerts:

1- Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin no més tard del 4 d'octubre 2019.

Cal aportar justificació. Implica la renúncia a la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne. L'alumne perd el dret a assistir a classe i no se li reserva la plaça pel curs següent. Si el curs següent vol tornar a matricular-se, haurà de fer preinscripció i sorteig de places.

2- Renúncia a la inscripció a les proves lliures dels certificats de nivell intermedi B1 i intermedi B2 o de nivell avançat C1 : sol·licitud abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses.

3- Pagaments duplicats o per import superior.

4- No aplicació d'exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matriculació, per l'import corresponent.

5- No prestació dels servei per causes no imputables a l'alumne. NO es consideren supòsits de força major els canvis en l'horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

6- En cas de trasllat a una altra comunitat, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 29 de novembre de 2019.

Les sol·licituds es formularan mitjançant el model "Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures", que es presentarà preferentment a la secretaria de l'EOI.

En cap cas es retornarà la quota de material.

Aquí trobareu l'imprès de devolucio de_taxes

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions