Devolució de taxes i preus públics

Devolució de taxes i preus públics 2023-24

El curs passat es va posar en marxa el nou tràmit electrònic per sol·licitar la devolució de les taxes i els preus públics gestionats pel Departament d'Educació. Mitjançant aquest tràmit es pot sol·licitar la devolució de les taxes i preus públics següents:

- Taxa de matrícula en els nivells B1 i B2

- Preu públic de matrícula en els nivells A1, A2, C1 i C2

 

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s'assenyalen:

1- Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 10 d'octubre de 2023. 

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l'anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna i, per tant, la renúncia a la plaça. L'alumne perd el dret a assistir a classe i no se li reserva la plaça per al curs següent. Si el curs següent vol tornar a matricular-se, haurà de fer preinscripció i sorteig de places. Cal aportar justificació.

2- Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produexin abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses.

3- Pagaments duplicats o per un  import superior.

4- No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne o alumna té dret en el moment de la matrícula, per l'import corresponent.

5- No prestació dels servei per causes no imputables a l'alumne o alumna. NO es consideren supòsits de força major els canvis en l'horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

6- En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2023. 

7. Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d'un nivell i posteriorment s'incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguen la totalitat de la'import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l'import de la darrera matrícula de la part aprovada en la modalitat flexible (aquesta modalitat no es fa a l'EOI Santa Coloma). 

 

El nou protocol estableix que les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s'han de gestionar de la manera següent:

 

Tramitador Genèric (Via preferent)

 

Els alumnes que desitgin sol·licitar la devolució a través d'aquesta via, hauran d'accedir a: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts

des d'on podran emplenar el formulari de sol·licitud i enviar-lo directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació.

 

Oficines de Registre dels Serveis Centrals i Serveis Territorials del Departament d'Educació

 

Les persones que no disposen dels mitjans o dels coneixements necessaris per fer el tràmit en línia, poden fer-lo a través de les Oficines de Registre dels Serveis Centrals d'Educació i dels Serveis Territorials, utilitzant el servei de "tramitació atesa". Aquest servei ofereix assistència per poder dur a terme el tràmit sense dificultats.

 

Modalitat presencial

 

Mitjançant el model "Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures", que s'ha de presentar a la secretaria de l'EOI juntament amb el resguard de matrícula, els comprovants de pagament i si escau documentació acreditativa que justifiqui la sol·licitud de devolució.

 

Les sol·licituds de devolució motivades per la renúncia dins del termini previst en les intruccions d'inici de cada curs acadèmic, tant si arriben per via electrònica com si arriben en paper, seran desestimades si no van acompanyades del corresponent full de renúncia signat per l'alumne i registrat (amb data i segell) per l'EOI. 

El termini de resolució del procediment no depèn de l'EOI sinó del Servei de Gestió Pressupostària del Departament d'Educació, que és qui comunica directament a l'alumnat la resolució. Si voleu saber l'estat de la vostra sol·licitud cal que us poseu en contacte amb aquest servei.

 

Aquí trobareu l'imprès de Devolució de taxes

Aquí trobareu l'imprès de Renúncia per devolució de taxes

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions