CURSOS MONOGRÀFICS 2018-2019 : OCTUBRE A FEBRER (primer quadrimestre) i FEBRER A JUNY (segon quadrimestre)

¿Què són?:  

Són cursos de 30 hores com a mínim, organitzats per l’Escola per promoure l’educació permanent al marge dels programes oficials. Els objectius d’aquest cursos són diversos, per exemple desenvolupar habilitats orals generals, adquirir habilitats per al món dels negocis o dels estudis universitaris (lèxic específic de l’empresa, presentacions públiques, redacció de currículum, presentació de projectes o productes, etc.) o bé estudiar en profunditat la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d'estudi (literatura, cinema, història, civilització, costums, institucions, etc.). Consulteu l’oferta per a cada idioma.

Reconeixement

La majoria d’aquests cursos estan reconeguts pel Departament d'Ensenyament com a Activitat de Formació Permanent del Professorat. En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix un 80% d’assistència per obtenir-lo. Algunes universitats de Catalunya també reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció, consulteu amb la vostra universitat.

Duració:

 • Primer quadrimestre: d’octubre a febrer
 • Segon quadrimestre: de febrer a juny
 • Duració de les classes: 2 hores per sessió, una o dues vegades per setmana

 

Preu: 

D’acord amb l’ordre de preus públics ENS/169/2012, de 14 de junio,  en funció del nivell i del nombre d’hores. Per al curs 2018-2019: de 158,80 a 199,80 euros. Consulteu l’oferta de cada curs.

Condicions de matriculació:

 • Edat mínima: 16 anys
 • Nivell de llengua: Per als cursos d’iniciació no és requereix cap requisit d’estudis previs. Per a la resta de cursos, les persones que no puguin acreditar el nivell requerit específicament, hauran de fer una prova d’anivellament

 Dates i lloc de matricula per al segon quadrimestre (febrer/juny 2019)

 • Les matricules es faran presencialment al centre.
 • Dates i horari de matrícula (segon quadrimestre):dies 5 i 6 de febrer de 15h30 a 20h i dia 7 de febrer de 9h a 13h30.

 

Documentació requerida per a la matrícula:

 Fotocòpia del DNI i acreditació del nivell de llengua, si escau.

Informació suplementària rellevant:

 • El mínim de persones per curs és d'11 persones i el màxim de 20.
 • Una vegada cobertes totes les places disponibles, es podrà fer una preinscripció en llista d'espera.
 • Si queden vacants, la matrícula romandrà oberta fins al dia d'inici de les classes.
 • L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert
 • L’escola es reserva el dret a fer canvis en el professorat, els horaris o en la programació dels cursos monogràfics per força major.
 • El preus podran variar d’acord amb els canvis de la nova llei de taxes.

 

CURSOS DEL SEGON QUADRIMESTRE : Febrer-juny 2019: Dossier monografics febrer 2019 

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions