CURSOS MONOGRÀFICS 2019-2020 : OCTUBRE A GENER (1er quadrimestre) i FEBRER A JUNY (2on quadrimestre)

Què són?  

Són cursos de 30 hores com a mínim, organitzats per l’Escola per promoure l’educació permanent al marge dels programes oficials. Els objectius d’aquests cursos són diversos, per exemple: desenvolupar habilitats orals generals, adquirir habilitats per al món dels negocis o per als estudis universitaris (lèxic específic de l’empresa, presentacions públiques, redacció de currículum, presentació de projectes o productes, etc.) o bé estudiar en profunditat la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d'estudi (literatura, cinema, història, civilització, costums, institucions, etc.). Consulteu l’oferta per a cada idioma.

Reconeixement

La majoria d’aquests cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació com a Activitat de Formació Permanent del Professorat. En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix un 80% d’assistència per obtenir-lo. Algunes universitats de Catalunya també reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció: consulteu amb la vostra universitat.

Durada:

 • Primer quadrimestre: d’octubre a febrer
 • Segon quadrimestre: de febrer a juny
 • Durada de les classes: 2 hores per sessió, una o dues vegades per setmana

 

Preu: 

D’acord amb l’ordre de preus públics ENS/169/2012, de 14 de junio,  en funció del nivell i del nombre d’hores. Per al curs 2019-2020: de 158,80 a 199,80 euros. Consulteu l’oferta de cada curs.

Condicions de matriculació:

 • Edat mínima: 16 anys
 • Nivell de llengua: Per als cursos d’iniciació no es requereixen estudis previs. Per a la resta de cursos, les persones que no puguin acreditar el nivell requerit específicament, hauran de fer una prova d’anivellament

 

Dates i lloc de matrícula per al segon quadrimestre (febrer a juny 2020)

 • Les matrícules es faran presencialment al centre.
 • Dates i horari de matrícula: el dies 4 i 5 de febrer de 15h30 a 19h30 i el 7 de febrer de 9h a 13h30

 

Documentació requerida per a la matrícula:

 Fotocòpia del DNI i acreditació del nivell de llengua, si escau.

Informació suplementària rellevant:

 • El mínim de persones per curs és d'11 persones i el màxim de 20.
 • Una vegada cobertes totes les places disponibles, es podrà fer una preinscripció en llista d'espera.
 • Si queden vacants, la matrícula romandrà oberta fins al dia d'inici de les classes.
 • L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • L’escola es reserva el dret a fer canvis en el professorat, els horaris o en la programació dels cursos monogràfics per força major.
 • Els preus podran variar d’acord amb els canvis de la nova llei de taxes.

 

CURSOS DE FEBRER A JUNY 2020 (SEGON QUADRIMESTRE) : feu clic AQUÍ 

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions