CURSOS MONOGRÀFICS 2023-2024 : OCTUBRE A FEBRER (1r quadrimestre) i FEBRER A JUNY (2n quadrimestre)

Què són?  

Són cursos de 30 hores com a mínim, organitzats per l’Escola per promoure l’educació permanent al marge dels programes oficials. Els objectius d’aquests cursos són diversos, per exemple: desenvolupar habilitats orals generals, adquirir habilitats per al món dels negocis o per als estudis universitaris (lèxic específic de l’empresa, presentacions públiques, redacció de currículum, presentació de projectes o productes, etc.) o bé estudiar en profunditat la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d'estudi (literatura, cinema, història, civilització, costums, institucions, etc.). Consulteu l’oferta per a cada idioma.

Reconeixement

Aquests cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació com a Activitat de Formació Permanent del Professorat. En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix un 80% d’assistència per obtenir-lo. Algunes universitats de Catalunya també reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció: consulteu amb la vostra universitat.

Durada:

 • Primer quadrimestre: d’octubre a febrer
 • Segon quadrimestre: de febrer a juny
 • Durada de les classes: 2 hores per sessió, una sessió per setmana

 

Format: presencial

Preu: 

D’acord amb l’ordre de preus públics EDU/155/2020, de 18 de setembre, en funció del nivell i del nombre d’hores.

Per al curs 2023-2024: 204 euros (curs de 30 hores). Consulteu l’oferta de cada curs.

Condicions de matriculació:

 • Edat mínima: 16 anys
 • Nivell de llengua: Per als cursos d’iniciació no es requereixen estudis previs. Per a la resta de cursos, les persones que no puguin acreditar el nivell requerit específicament, hauran de fer una prova d’anivellament 

 

Dates de matrícula

 • Durant el mes de setembre s'informarà del procediment i dates de matrícula 

Documentació requerida per a la matrícula:

Fotocòpia del DNI i acreditació del nivell de llengua, si escau.

Informació suplementària rellevant:

 • Aquests cursos es faran en format presencial.
 • El mínim de persones per curs és d'11 persones i el màxim de 20.
 • Una vegada cobertes totes les places disponibles, es podrà fer una preinscripció en llista d'espera.
 • Si queden vacants, la matrícula romandrà oberta fins al dia d'inici de les classes.
 • L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • L’escola es reserva el dret a fer canvis en el professorat, els horaris o en la programació dels cursos monogràfics per força major.
 • Els preus podran variar d’acord amb els canvis de la nova llei de taxes.

 

CURSOS MONOGRÀFICS DE TARDOR 2023 (1er QUADRIMESTRE) : feu clic Cursos Monogràfics Tardor Q1 2023

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions